Home » Bài Giảng » Cơ Bản: Thực Hành Đo Diode Chỉnh Lưu

Cơ Bản: Thực Hành Đo Diode Chỉnh Lưu

Đo kiểm tra cầu Đi ốt chỉnh lưu (không cắm điện)

  • Chỉnh đồng hồ ở thang X 1 Ω
  • Đo vào hai đầu các đi ốt, đảo chiều que đo- Nếu đo thấy một chiều lên kim, đảo chiều que đo thấy không lên kim => là đi ốt tốt
    – Nếu cả hai chiều đo kim lên hết thang đo (=0Ω ) là đi ốt bị chập
    – Nếu cả hai chiều đo không lên kim => là đi ốt bị đứt

 

Đo kiểm tra các đi ốt trong cấu đi ốt chỉnh lưu

Kết quả đo ở trên cho thấy.
– Đi ốt D1 bình thường
– Đi ốt D2 bị chập
– Đi ốt D3 bị đứt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>