Home » Bài Giảng » Mở iclound ipad 3G

Mở iclound ipad 3G

1. iPAD 2 3G

 1. Trên iPad 2 3G Model A1396 ( GSM ) loại bỏ điện trở r1205 . Trên iPad 2 3G A1397 ( CDMA ) r1205 di chuyển đến vị trí điện trở r1204 .
 2. iPad 2 3G sẽ vào chế độ DFU .
 3. Kết nối iPad 2 3G với PC hoặc Mac của bạn .
 4. Sau đó bạn cần phải khôi phục lại iPad 2 3G thông qua iTunes với firmware của model Wi – Fi và kích hoạt sử dụng.
 5. Tắt cập nhật firmware tự động : Settings iTunes Store, App Store tự động tải về Updates.

2. IPAD 3 3G

 1. Trên iPad 3 3G Model A1430 ( GSM ) loại bỏ điện trở r1204 . Trên iPad 3 3G Model A1403 ( CDMA ) xóa r1204 và r1205 .
 2. iPad 3 3G sẽ vào chế độ DFU .
 3. Kết nối iPad 3 3G cho PC hoặc Mac của bạn .
 4. Sau đó bạn cần khôi phục iPad 3 3G thông qua iTunes với firmware của model Wi – Fi và kích hoạt sử dụng.
 5. Tắt cập nhật firmware tự động : Settings iTunes Store, App Store tự động tải về Updates.

 3. IPAD 4 3G

 1. Trên iPad 4 3G Model A1459 ( GSM ) loại bỏ điện trở r1205 . Trên iPad 3G 4 Model A1460 ( CDMA ) loại bỏ các điện trở r1204 .
 2. iPad 4 3G sẽ vào chế độ DFU .
 3. Kết nối iPad 4 3G cho PC hoặc Mac của bạn .
 4. Sau đó bạn cần khôi phục iPad 4 3G thông qua iTunes với firmware của model Wi – Fi và kích hoạt sử dụng
 5. Tắt cập nhật firmware tự động : Settings iTunes Store, App Store tự động tải về Updates.

4 . IPAD MINI 3G

 1. Trên A1454 iPad mini 3G gỡ bỏ điện trở r1204 và làm jumper vào vị trí của r1205 . Trên iPad mini 3G mẫu A1455 xóa điện trở r1204 , r1205 và làm jumper vào vị trí của r1205 .
 2. iPad mini 3G sẽ vào chế độ DFU .
 3. Kết nối iPad mini 3G cho PC hoặc Mac của bạn .
 4. Sau đó bạn cần khôi phục iPad mini 3G thông qua iTunes với firmware của model Wi – Fi và kích hoạt sử dụng
 5. Tắt cập nhật firmware tự động : Settings iTunes Store, App Store tự động tải về Updates.

5. IPAD AIR 4G

 1. Trên iPad Air A1475 4G tháo r1506 điện trở .
 2. iPad Air 4G sẽ vào chế độ DFU .
 3. Kết nối iPad Air 4Gto PC hoặc Mac của bạn .
 4. Sau đó bạn cần khôi phục iPad Air 4G thông qua iTunes với firmware của model Wi – Fi và kích hoạt sử dụng
 5. Tắt cập nhật firmware tự động : Settings iTunes Store, App Store tự động tải về Updates.

6. iPad mini 2 with Retina

Trên mini với màn hình Retina 4G Model A1490 iPad loại bỏ điện trở 4. Hãy làm jumper vị trí 2 # . Vị trí # 3 phải trống .

 1. mini với màn hình Retina iPad 4G sẽ vào chế độ DFU .
 2. Kết nối mini với màn hình Retina 4G iPad vào PC hoặc Mac của bạn .
 3. Sau đó bạn cần khôi phục các mini với màn hình Retina 4G iPad thông qua iTunes với firmware của model Wi – Fi và kích hoạt sử dụng
 4. Tắt cập nhật firmware tự động : Settings iTunes Store, App Store tự động tải về Updates.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>