Home » Bài Giảng » Mở mã bảo vệ E1200Y và B310e ok by Z3x

Mở mã bảo vệ E1200Y và B310e ok by Z3x

  • Chọn Model E1200Y
  • Gắn pin vào máy
  • Nhấn phím OK trên máy
  • Gắn cáp USB chờ nhận driver
  • Chọn file rồi nhấn Flash

2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>